Projektové práce na sportovištích TJ Spartak pozastaveny

10.07.2009 19:36

Projektové práce na sportovištích TJ Spartak pozastaveny

V prosinci 2007 uzavřelo Město Chrastava na základě svého usnesení 2007/07/XVI ze dne 10. 12. 2007 smlouvu s TJ Spartak Chrastava „O spolupráci“ (přijato jednomyslně), spočívající především v tom, že město bude dle svých finančních možností pomáhat TJ Spartak při investičních akcích na jeho majetku, a to zejména při financování a zpracování projektů, získávání dotačních titulů a při financování tzv. vlastního podílu. Smlouva byla uzavřena na základě téměř roční práce tzv. přípravné skupiny, kde Město zastupovali členové zastupitelstva pp. Canov, Rachlický, Suchomel a Trpišovský a též někteří vedoucí úředníci MěÚ. 

Pracovní skupina vydefinovala, že pomoc Města bude prioritně směřovat k zajištění rekonstrukce Sportovní haly TJ Spartak a přeměny škvárového hřiště v multifunkční areál. V průběhu roku 2008 se realizovaly první činnosti v tomto směru (studie apod.). Mimo jiné tak byly stanoveny kvalifikované náklady na realizaci obou akcí dle požadavků TJ Spartak (v případě sportovní haly též dle současného stavu dle zjištění statiků, v případě multifunkčního areálu též dle požadavků školy). Tyto kvalifikované odhady stanovily cenu rekonstrukce sportovní haly na cca 45 mil. Kč (dle zjištění statiků je statika haly ve velmi špatném stavu, rekonstrukce by musela znamenat téměř výstavbu haly nové) a cenu multifunkčního areálu s umělým povrchem na cca 38 mil. Kč (s atletickou čtyřdráhou, doskočištěm a vržištěm, in-line dráhou, fotbalovým hřištěm 60mx40m a multifunkčním hřištěm na volejbal, tenis a basketbal). 

Zastupitelstvo města na svém zasedání dne 23. 6. 2008 poté, co v bodě 2008/04/XXI schválilo zavedení místního koeficientu daně z nemovitostí na 5 (s úlevou za odpady) se rozhodlo dodatečně zařadit do návrhu 3. změny rozpočtu 2008 i pět investičních akcích v hodnotě cca 5 mil. Kč z rezervního fondu (neboť bylo zřejmé, že město bude moci v roce 2009 z příjmů z daně z nemovitosti tento fond doplnit a navýšený příjem bude každoroční). Mezi těmito akcemi byly kromě rekonstrukce Malé Frýdlantské, rekonstrukce havarijní části domu v Liberecké ulici č. p. 35 (sídlo Technických služeb) a nové střechy na kotelnu též projektové práce na uvedených dvou akcích, tj. Sportovní haly a multifunkčního areálu v hodnotě cca 2 mil. Kč. Po zastupitelstvu se projekty začaly neprodleně připravovat tak, abychom mohli ještě v letošním roce podat žádost o dotace. V případě úspěchu, tj. získání dotace ve výši 80 až 90 % uznatelných nákladů, tzn. při 10 až 20 % (+ neuznatelné) nákladech města by se následně akce realizovaly v roce 2009, resp.2010.

Zastupitelstvo města však na svém zasedání 28. 7. 2008 v bodě 2008/05/III zrušilo místní koeficient daně z nemovitosti ve výši 5 (s úlevou) a nahradilo ho místním koeficientem 2. V důsledku tohoto rozhodnutí (a z toho plynoucí finanční ztráty cca 8 mil. Kč/rok) bylo zastupitelstvo nuceno s výjimkou rekonstrukce Malé Frýdlantské (v hodnotě 1 mil. Kč) všechny výše uvedené akce včetně projektových prací na Sportovní hale a multifunkčním areálu z rozpočtu vyřadit. Řada zastupitelů (včetně mne) tak učinila se skřípěním zubů, nicméně ekonomické zákony jsou neúprosné a klasické „má dáti, dal“ platí i pro rozpočet města a tak 4. změna rozpočtu (tzn. mj. vyřazení výše uvedených akcí z rozpočtu) byla přijata zastupitelstvem dne 1. 9. 2008 v bodě 2008/06/XVI jednomyslně. 

Zastupitelstvo města přijalo ve věci sportovišť TJ Spartak ještě doprovodné usnesení, kde pověřuje příslušné pracovníky MěÚ, aby se zabývali alternativními metodami rekonstrukce sportovišť TJ Spartak v termínu do dubna 2009. 

V Chrastavě dne 8. 9. 2008

Ing. Michael Canov
starosta